Pracownicy Agencji Ochrony SZABEL delegowani do wykonania zadań ochrony fizycznej są zawsze ogniwem szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa. Znają obowiązujące przepisy prawa, prawdopodobne zagrożenia, środki zastosowane dla ich neutralizacji (zabezpieczenia mechaniczne i systemy elektroniczne), przestrzegają obowiązującego regulaminu oraz wynikających z niego procedur. Posiadają telefoniczną i radiową łączność ze służbą dyżurną Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego. W przypadku zaistnienia stanu zagrożenia są wspomagani przez grupy patrolowo - interwencyjne. Pracownicy ochrony fizycznej podlegają kontroli specjalnie delegowanego do takiej roli dyżurnego USI oraz doraźnej kontroli wyspecjalizowanego zespołu kontrolnego. Agencja SZABEL w zależności od wymagań stawianych przez zleceniodawców oraz kategorii chronionych obiektów realizuje usługi ochrony fizycznej w jednym z trzech standardów.

Ochrona realizowana poprzez SUFO - specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną w obiektach wojskowych oraz obiektach podlegających w myśl Ustawy ochronie osób i mienia ochronie obowiązkowej − zazwyczaj wymóg zdolności realizowania zadań poprzez SUFO łączony jest z koniecznością spełniania przez wykonawcę usługi potwierdzonych przez uprawnione instytucje warunków ochrony informacji niejawnych. Firma SZABEL spełnia te warunki. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego I –go stopnia, zatrudniania pełnomocnika d/s. ochrony informacji niejawnych, posiada kancelarię tajną, zatrudnia kierownika kancelarii tajnej. Zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia wszyscy członkowie SUFO są kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej. Są umundurowani i wyposażeni w broń, środki przymusu bezpośredniego . Realizują zadania wynikające z planów ochrony obiektów wojskowych bądź uzgodnionych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji planów ochrony obiektów cywilnych. Plany ochrony o których mowa powyżej precyzują zadania SUFO, sposób ich realizacji , określa ją rodzaj i ilość jednostek broni palnej , środków przymusu bezpośredniego oraz środków wyposażenia technicznego i osobistego. Członkowie SUFO posiadają uprawnienia do legitymowania osób, ujmowania osób stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia osób bądź chronionego mienia.

Ochrona fizyczna w obiektach nie podlegających obowiązkowej ochronie realizowana przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej − plany ochrony w takim przypadku nie wymagają uzgodnienia z Komendantem Wojewódzkim Policji. Pracownicy nie będący członkami SUFO nie mają uprawnień do posługiwania się bronią. Posiadają natomiast wszelkie uprawnienia zastrzeżone dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez Ustawę o ochronie osób i mienia. Są umundurowani, wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, środki łączności gwarantujące komunikację ze służbą dyżurną Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego firmy SZABEL.

Fizyczny dozór − sprawowany jest w obiektach w odniesieniu do których z analizy zagrożeń nie wynika potrzeba realizowania zadań , zastrzeżonych do wykonywania jedynie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Pracownicy dozoru są przeszkoleni .Zadania wykonują w firmowych uniformach . Nie mają uprawnień -zastrzeżonych przez Ustawę o ochronie osób i mienia dla kwalifikowanych pracowników ochrony - do używania broni, środków przymusu bezpośredniego, legitymowania osób, ujmowania osób stwarzających zagrożenie dla życia zdrowia osób jak również chronionego mienia. Są nadzorowani i kontrolowani przez kwalifikowanych pracowników ochrony. Dysponują łącznością telefoniczną i radiową ze służbą dyżurną USI. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia są wspomagani przez grupy patrolowo- interwencyjne SZABEL.