Agencja Ochrony SZABEL Spółka z o.o. w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 11 jest firmą o ponad 25−letnim doświadczeniu, specjalizującą się w projektowaniu i wdrażaniu kompleksowych, systemowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia.

Ma status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej. W ramach zintegrowanego systemu ratownictwa ściśle współpracuje z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiami Gazowym, Energetycznym, Wodociągowym. Jest członkiem założycielem Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia, członkiem European Association for Security, została wyróżniona Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa jak również Koszalińskim Denarem.

Stan formalno - prawny Spółki jest wynikiem:

  • wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS−0000089562
  • koncesji MSWiA nr L-0520/00
  • decyzji Urzędu Skarbowego nadającej Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 669-23-11-505
  • decyzji GUS uprawniającej do posługiwania się numerem identyfikacyjnym REGON:331297268

Zatrudniamy jedynie osoby o nieposzlakowanej opinii, w pionie ochrony zatrudnia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zaś w dziale kompleksowego sprzątania osoby o sprawdzonych kwalifikacjach. Zatrudnieni obejmowani są corocznym planem szkoleń i doskonalenia zawodowego.

W 2004 firma wdrożyła System Zarządzania Jakością, którego zgodność z wymaganiami ISO 9001: 2008 potwierdziło Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków. Aktualne Certyfikaty Zgodności Systemu z normami ISO 9001:2008 i AQAP 2110:2009 wydane przez wydane przez Centrum Certyfikacji Jakości są ważne do 2016 r. W ponad 25-letniej historii firmy szczególnie zapisał się przełom lat 2007/2008 kiedy to Agencja Ochrony SZABEL znacząco wzmocniła pozycję lidera środkowopomorskiego rynku ochrony osób i mienia łącząc się z inną czołową firmą tej branży ESPAR Sp. z o.o. w Koszalinie. W wyniku połączenia Spółka SZABEL osiągnęła nieporównywalny z firmami konkurencyjnymi potencjał. Doskonale Ilustrują go liczby: około 7000 Klientów, około 1000 zatrudnionych, flota ponad 70 pojazdów w 11 placówkach organizacyjnych.Ten ogromny potencjał firmy SZABEL niesie za sobą pozytywne skutki dla regionu Środkowopomorskiego, pracowników i właścicieli firmy ale przede wszystkim naszych szacownych klientów.