Naszym codziennym zadaniem jest realizowanie misji Spółki Szabel, która poprzez świadczone usługi ochrony osób i mienia zapewnia Klientom bezpieczeństwo i komfort życia.

 

Zadanie to realizujemy tak, aby nasza firma w perspektywie najbliższych lat osiągnęła pozycję niekwestionowanego lidera rynku usług ochrony osób i mienia na terenie Pomorza Środkowego.

 

Chcielibyśmy, aby Klienci cenili nas za kompetencje w zakresie organizowania kompleksowych, wyrafinowanych technicznie systemów bezpieczeństwa, zdolność wdrażania inteligentnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz za jakość obsługi i świadczonych usług.

 

Agencja Ochrony Szabel Sp. z o.o. w Koszalinie w swojej działalności kieruje się nadrzędną zasadą zakładającą, że najwyższym dobrem dla naszej organizacji są jej Klienci. Strategiczne cele naszej organizacji na najbliższe lata to:

 

  • tworzenie warunków do osiągania oczekiwanych wyników finansowych poprzez planowanie wzrostu liczby obsługiwanych klientów, planowanie sprzedaży, marż w poszczególnych segmentach prowadzonej działalności oraz zmiany organizacyjno-strukturalne;
  • optymalizowanie stosowanych rozwiązań organizacyjnych w tym Systemu Zarządzania Jakością, zatrudnienia i procesu szkolenia pracowników oraz oferty handlowej tak, aby odpowiadały potrzebom rynku oraz pozwalały świadczyć usługi i obsługiwać klientów na wysokim poziomie;
  • wdrożenie technologii oraz pozyskanie nowoczesnych urządzeń umożliwiających skuteczną elektroniczną ochronę obiektów stanowiących alternatywę dla kosztownej ochrony fizycznej;
  • określenie kształtu i budowa optymalnej struktury organizacji tak, aby była zarządzana skutecznie, w sposób optymalny, zaspakajała potrzeby klientów i wykorzystywała efektywnie posiadany potencjał sił i środków (regionalizacja);
  • rozbudowa Biura Handlowego do takich rozmiarów, aby każdy region bądź oddział był obsługiwany przez co najmniej jednego doradcę handlowego;
  • wdrożenie zmian organizacyjnych wprowadzających spójność w funkcjonowaniu Działu Handlowego i Działu Technicznego - coroczne planowanie i realizacja działań marketingowych wspomagających działania handlowe;
  • wdrożenie rozwiązań systemowego zarządzania zakupami i eksploatacją floty pojazdów.

 

Założone cele organizacji zamierzamy realizować poprzez następujące działania:

 

  • budowanie solidnej kadry pracowniczej, która w wyniku permanentnych szkoleń osiąga zdolność wysokiego poziomu obsługi klientów i świadczonych usług. Zadaniowo-premiowy system wynagradzania wzmaga zaangażowanie pracowników i tworzy warunki do osiągania godziwych wynagrodzeń;
  • budowanie silnego organizmu gospodarczego, zorganizowanego w sposób przyjazny dla klientów, zarządzanego z uwzględnieniem analizy kontekstu, ryzyk i szans, gwarantującego wysoką skuteczność działania;
  • budowanie atrakcyjnej oferty handlowej przez kompetentną zaangażowaną kadrę pracowniczą, otwartą nowe technologie i innowacyjne rozwiązania organizacyjne, które pozwalają uzyskiwać przewagę nad konkurencją i uatrakcyjniać oferowane usługi.

 

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz publikacji AQAP 2110:2016 i ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.

 

Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia zasobów potrzebnych dla skutecznego i zgodnego z wymaganiami funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Zobowiązujemy wszystkich pracowników do stosowania niniejszej polityki podczas wykonywania obowiązków służbowych.